Category: augmented

Read More

دادگاه ایالات متحده ادعای Magic Leap را رد کرد مبنی بر اینکه بنیانگذار نئالال اسرار واقعیت مختلط را به سرقت برده است

سازنده هدست واقعیت افزوده Magic Leap ، سال گذشته هنگامی که ادعا کرد که کارمند سابق چی خو از اسرار شرکت "دزدیده شده" برای راه اندازی مشاغل شخصی خود ، نئالال استفاده کرده است ، […]