Category: biotechnology

Read More

FDA استفاده اضطراری از آنتی بادی های ساخته شده در آزمایشگاه را برای درمان COVID-19 پاک می کند

آژانس تأكید كرد كه این به معنای تأیید كامل نیست و محدودیتهای مشخصی وجود دارد. شواهدی وجود ندارد که آنتی بادی به بیماران بستری در بیمارستان کمک کرده باشد و حتی ممکن است منجر به […]