Category: comcast

Read More

پس از ریاضی: یک درخشش امید

این هنوز یک حرکت خشن دیگر است ، اما ما آن را به نوعی ساخته ایم ، که این چیزی است که می توان گفت برای هزاران تن از کارمندان AT و آمریكایی كه هفته […]