Category: electric truck

Read More

Cybertruck تسلا به زودی کوچکتر نمی شود

آیا Cybertruck تسلا برای گاراژ شما بسیار زیاد است؟ متاسفانه ، شما باید برای چیز دیگری خرید کنید. Elon Musk فاش کرده است که وانت الکتریکی با وجود ادعاهای قبلی که مدل تولید کوچکتر می […]