Category: family safety mode

Read More

TikTok به والدین اجازه می دهد تا محدودیت زمانی را تعیین کرده و DM را در حساب های نوجوانان دامپزشکی کنند

به نام "حالت ایمنی خانواده" ، ویژگی جدید حساب TikTok والدین را به نوجوانشان پیوند می دهد ، به آنها اجازه می دهد تا چندین جنبه از بهزیستی دیجیتال را کنترل کنند . والدین می […]