Category: israel

Read More

مایکروسافت سرمایه گذاری های کوچکتر خود را در فناوری تشخیص چهره به دست می آورد سخنگوی به رویترز گفت:

هیچ زمان بندی در دسترس عمومی برای مایکروسافت وجود ندارد که مایکروسافت سهام AnyVision خود را بارگیری کند. فلسطینیان اطراف کرانه باختری را ردیابی کنید ، با قول مایکروسافت برای جلوگیری از هرگونه استفاده از […]