Category: lapd

Read More

پس از ریاضیات: تسلا بودجه خود را پیش می برد و کالیفرنیا برنامه های ممنوعیت استفاده از اتومبیل های بنزینی را دارد

Engadget ایلون "من قصد دارم تراشه ای در سرت بگذارم" ماسك هرگز كسی نبوده كه از اظهار نظرهای بزرگ نگاه به جلو فرار كند اما اگر می تواند از روز باتری امسال حرف خود را […]