Category: receiver

Read More

گیرنده های Denon 8K | اسباب بازی

سه مدل پیشرفته در حال حاضر شامل یک حالت تقویت کننده از قبل است که آمپ داخلی را جدا می کند و یک مسیر سیگنال واضح برای صدای شما ایجاد می کند – برای افرادی […]