Category: spacex

Read More

موشکهای استفاده مجدد اسپیس ایکس برای اولین بار محموله های امنیت ملی را حمل می کنند

به طور واضح انگیزه عملی برای اجازه دادن به موشک های استفاده مجدد وجود دارد. نیروی فضایی انتظار دارد 52.7 میلیون دلار صرفاً برای ماموریت های GPS III صرفه جویی کند. همچنین اصرار بر موشک […]